Home Film Vondsten Actueel Eemster Vermaning APAN/EXTERN Contact Links
Webmaster: Klaas Geertsma
DE NEANDERTHAL ARTEFACTEN
VAN SCHUILENBURG
KLIK HIER VOOR DE FILE 'DE GESCHIEDENIS VAN DE OPGRAVING SCHUILENBURG
Een klein deel van het Schuilenburgmateriaal, inclusief bodemmonsters uit de APANopgraving.
Enkele artefacten van Schuilenburg, slagbulten zijn zichtbaar.
Enkele klingmessen van Schuilenburg. Het exemplaar links heeft op doorsnee een prismavorm. Rechts: convexe schaaf
Het kleingereedschap van Schuilenburg. Het merendeel komt uit de APANopgraving.
Van officiële zijde is er van alles over beweerd. De beweringen samengebundeld komt het er op neer dat het geen artefacten beteft, of hoogstens in sommige gevallen jong paleo of mesolithisch en neolithisch, welke dat zijn is nooit duidelijk gemaakt. Oordeel zelf. Onderstaande foto's aanklikken voor een vergroting, daarna nog een keer klikken voor een supervergroting.
Getande krabber op afslag
Schaaf op afslag
Steker
Boortje
TWEEDE SERIE FOTO'S, klik foto's voor vergrotingen
EERSTE SERIE FOTO'S
DE NEANDERTHAL ARTEFACTEN VAN SCHUILENBURG
De groeve Schuilenburg werd beroemd omdat er in het midden van de 80er jaren van de vorige eeuw midden paleolithisch materiaal werd aangetroffen. In het begin konden alleen stenen verzameld worden in de vertikale steilwanden en de eronder liggende strandjes. Dit leverde kenmerkende midden paleolithen op, waaronder een tweetal spitstsschaven. Door de veelheid aan vondsten en het 'verse' karakter ervan, ontstond het vermoeden dat het wel eens om een in situ kon gaan. Bij uitbreidngswerkzaamheden van de groeve werd dat vermoeden waarheid, op een blootgelegd keizandvlak werden diverse artefacten direct in de bovenlaag ervan aangetroffen. Dit deed de APAN besluiten om er een opgraving te starten. Na vele weekenden schaven en inmeten kwam er een patroon naar voren dat sterk leek op dat van een hutplattegrond. Vrijwel alle ingemeten artefacten werden binnen een groot ovaal aangetroffen.

Na de zomer van 1988 werd de vondstgroep officieel aangemeld bij de toenmalige ROB. Na inspectie van de gevonden en opgegraven artefacten, door de archeoloog Jos Deeben van de universiteit Amsterdam samen met de student Frans de Vries, bij de gebr. Geertsma thuis, werd door beiden besloten om de groeve Schuilenburg op het oog te gaan bemonsteren. Dit gebeurde tijdens twee bezoeken aan de vindplaats, in het bijzijn van prof. dr. Henk Kars en enkele APANleden. Tijdens beide bezoeken werden er diverse stenen verzameld. Na inspectie in het plaatselijke café bleek dat er artefacten tussen zaten. Dit gegeven deed prof. dr. Henk Kars besluiten om Schuilenburg in de winter van 1988/'89 te gaan opgraven. De opgraving duurde drie weken en werd uitgevoerd onder harde winterse omstandigheden. Dit gegeven zegt iets over de besluitvorming; Deeben en De Vries erkenden het artificiële karakter van de stenen die ze deels in het vooronderzoek hadden gezien en zelf hadden verzameld en die deels afkomstig waren uit de APANopgraving. Het karakter van de vondsten, gekoppeld aan de vondstvoerende laag, wezen op een midden paleolithische ouderdom, mogelijk te dateren in het Eemien of pal daarna. Er is veel over Schuilenburg geschreven, maar er zijn nog weinig artefacten van getoond. Deze bijdrage aan ApanArcheo staat volledig in het teken van de vondsten van deze opgegraven midden paleolithische vindplaats, de derde op het Drents-Friese keileemplateau. Op SteentijdForum werden reeds diverse foto's van artefacten getoond, die zullen ook hier geplaatst worden, met daarnaast nog vele andere. Dat ze tot 'incerto facto' (onzeker hoe ontstaan) zijn verklaard, of tot 'naturolithen', doet daar verder weing aan af, een spits is een spits en een schaaf een schaaf. KG.